بیمه آتش سوزی

 

 

چرا بیمه آتش سوزی سامان

  • بازدید اولیه و مشاوره رایگان به منظور پیشگیری از وقوع خسارت

  • مشاوره در زمان صدور بیمه نامه و ارائه رهنمون لازم به بیمه گذاران

  • پرداخت مبلغ خسارت به محض تکمیل شدن مدارک خسارت در اسرع وقت

 

بیمه منازل مسکونی

بیمه مراکز صنعتی

بیمه مراکز غیر صنعتی