بیمه باربری

بیمه باربری - بیمه سامان

بیمه باربری :

بیمه باربری پوششی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در مقابل در یافت حق بیمه از بیمه گذار چنانچه در جریان حمل کالا و در نتیجه وقوع خطرات بیمه شده کالا تلف شده یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی را در ارتباط با این خطرات متحمل شود زیان وارده و هزینه های انجام شده را جبران نماید.

بیمه باربری داخلی

بیمه باربری واردات صادرات

بیمه باربری ترانزیت