بیمه عمر و حوادث گروهی

شرکت بیمه سامان مفتخر است که بیمه نامه عمر و حوادث گروهی را با شرایط و مزایای خاص در اختیار موسسات و شرکتها قرار دهد. امور رفاهی شرکتها می توانند با توجه به هزینه اندک این نوع بیمه ها، از مزایای ارزشمند آن جهت آرامش خاطر و رفاه کارکنان استفاده کنند. با استفاده از بیمه های عمر و حوادث گروهی، در صورت فوت به هر علت و یا وقوع حوادث گوناگون برای کارکنان، مبلغ سرمایه تعیین شده از طرف بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد و یا در صدی از آن(در زمان وقوع نقص عضو) ، به وراث آنها پرداخت خواهد شد.

 • تعهدات شرکت بیمه سامان در این بیمه نامه شامل فوت بهر علت، نقض عضو، از کار افتادگی دائم به صورت کلی و جزئی ناشی از حادثه می باشد.
 • نرخ حق بیمه در این نوع بیمه نامه پائین بوده و با حق بیمه اندک سرمایه فوت مناسبی برای مجموعه افراد تحت پوشش فراهم میگردد. بیمه حوادث گروهی با تخفیف قابل توجهی نسبت به بیمه های انفرادی قابل صدور است. بیمه عمر و حوادث گروهی در شرکت بیمه سامان جهت پوشش بیمه های عمر و حوادث کارکنان، موسسات، سازمان ها، شرکتها، کارخانجات، کارگاه ها و … با شرایط زیر صادر میگردد:

الف: بیمه عمر گروهی(فوت به هر علت)
موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت به هر علت اعم از حادثه و غیر حادثه بیمه شده با شرایط زیر می باشد:

 • حداکثر سن در بیمه عمر گروهی ۷۰سال تمام می باشد.
 • نرخ حق بیمه براساس میانگین سنی گروه تعیین میگردد.

مزایای قرارداد بیمه عمر گروهی نسبت به بیمه عمر زمانی انفرادی:

 • پائین بودن نرخ حق بیمه بر اساس میانگین سنی نسبت به نرخ حق بیمه مشابه همان سن در انفرادی
 • یکسان بودن نرخ کلیه افراد
 • تقسیط حق بیمه سالانه
 • امکان افزایش و کاهش در گروه بیمه شدگان
 • عدم انجام آزمایشات پزشکی بیمه شدگان

ب: بیمه حوادث گروهی
موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت و نقض عضو ، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده ، با شرایط زیر می باشد:

 • حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی ۷۵سال است .
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت الحاقیه صادر میگردد و تعداد بیمه شدگان این الحاقیه می بایست
 • مساوی تعداد بیمه شدگان پوشش فوت و نقض عضو و ازکار افتادگی باشد.
 • تقسیط حق بیمه سالانه
 • سرمایه هزینه پزشکی معادل ۱۰درصد سرمایه فوت تعیین میگردد.
 • نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار میباشد.

شرايط مشترک :

 • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یا ضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
 • جهت افراد از کار افتاده کامل و دائم بیمه نامه عمر و حوادث گروهی صادر نخواهد شد.
 • حداقل تعداد بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی ۲۰نفر می باشد.
 • در این نوع بیمه نامه می بایست حداقل ۷۵درصد کل کارکنان بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرند.