بیمه مسئولیت

شرکت بیمه سامان مسئولیت های ناشی از وقوع خسارتهای غیرعمدی را -که طبق قانون مشمول جبران خسارت حقوق فرد زیان دیده می شود- تحت عنوان “بیمه مسئولیت سامان” تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه میئولیت سازندگان بنا

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و هیئت مدیره ساختمان