بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و هیئت مدیره ساختمان

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و هیئت مدیره ساختمان ها و برج های مسکونی در قبال ساکنین و مراجعین به ساختمان

 

قانون مسئوليت مدني
‌مصوب 7 ارديبهشت 1339 (‌کميسيون مشترک دادگستري مجلسين)
‌ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود‌مي‌باشد.
 بر اساس ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون «تملک آپارتمان ها»، مدير يا مديران ساختمان، در آپارتمان ها، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي ساختمان هستند. توجه داشته باشيد که طبق ماده 5 آيين نامه ياد شده، مجمع عمومي در آپارتمان ها، زماني تشکيل مي شود که تعداد مالکان ساختمان از سه نفر بيشتر باشد. در اولين جلسه مجمع عمومي ساختمان، پس از تعيين رئيس مجمع، مدير يا مديراني براي ساختمان انتخاب خواهند شد.

موضوع بیمه نامه

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مراجعین، بدین معنی که چنانچه در نتیجه استفاده از پارکینگ ساختمان ، ریزش نمای سنگ ساختمان در محوطه و اطراف آن ، حوادث آسانسور، نشست و ریزش چاه ، و قصور نظافتچی و سرایدار ، هرگونه خسارت وارده به ساکنین و مراجعین مسکونی و اشخاص ثالث وارد آید . پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و مطابق رأی مراجع قضایی ، بیمه گذار  مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود که با خرید این بیمه نامه میتواند مسئولیت خود را به شرکت بیمه واگذار نمایند.

تبصره : در رابطه با پوشش پارکينگ وجود دوربين و نگهبان الزامي است . و هرگونه خسارت ناشي از تصادف و سرقت کلي و جزيي اعم از خط ، خش ، خوردگي استثناء مي باشد.
تعهدات قابل ارائه در اين بيمه نامه ( غرامت فوت و نقص عضو ، هزينه هاي پزشکي و خسارات مالي ) و بر مبناي درخواست متقاضي مشخص مي گردد
حداکثر تعهدات بيمه گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکوني ، تجاري و يا اداري 5 برابر تعهدات در هر حادثه (جاني ومالي) تعيين مي گردد.

مواردی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی مدیران و هیئت مدیره ساختمان(بیمه گذار) قرار می گیرد به شرح ذيل مي باشد :

  • محکوميت هاي احتمالي بيمه گذار در اثر خسارت هاي وارده به افراد تحت استخدام بيمه گذار جهت امور نظافتي، خدماتي، باغباني به صورت دائم و يا موقت تا سقف تعهدات بیمه نامه
  • درصورتيکه عمر ساختمان کمتر از 5 سال باشد، جبران خسارات ناشي از ترکيدگي لوله آب در مشاعات و يا واحدها  در صورتیکه مدیر مجتمع مسئول شناخته شود
  • خسارت مالي و يا جاني ناشي از سقوط اشياء و اجسام از نماي ساختمان بر روي افراد ثالث – شامل مالکين و ميهمانان
  • خسارت جاني وارده به افراد ثالث در حال تردد در ساختمان – شامل مالکين و ميهمانان
  • خسارت های مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی در صورتیکه مدیر مجتمع مسئول شناخته شود.